ભલાઈથી પડતો ફરક

પ્રસ્તુત છે એક સુંદર વાર્તા જે તમને વિચારતા કરી મુકશે...

મંત્રીગણ પોતાના રાજા કૃષ્ણદેવરાયના પરાક્રમોનો મહિમા ગાઈ રહ્યાં હતાં, કે જે વિજયનગરના સમ્રાટ હતા. રાજાની છાતી આનંદ અને ગૌરવથી ગજગજ ફુલાતી હતી. અંતે, એ તેની કુશળ રાજનીતિ હતી કે જેના પ્રતાપે તેમની જેલો લગભગ ખાલી જ રહેતી હતી, તેમના અનાજ તેમજ ધનના કોઠારો ભરપુર હતા અને નાગરિકો પોતાનો કર નિયમિત ભરી રહ્યા હતા. “કારણકે હું પોતે એક હૃદયથી પ્રેમાળ, સીધો અને પ્રામાણિક વ્યક્તિ છું,” રાજાએ કહ્યું, “કુદરતી રીતે જ મારી પ્રજા પણ મારા જેવી જ છે.” દરબારમાં બેઠેલા મંત્રીઓ આ વાતથી સહમત હતા અને માટે તેઓએ પોતાના રાજાના ગુણો વિશે…read more