ત્યાગ કરવાનો પ્રયાસ કરો – ભજ ગોવિન્દમ શ્રુંખલા. વિડીઓ (૫/૬)

આ પાંચમું વ્યાખ્યાન છે –

रथ्याचर्पट-विरचित-कन्थः पुण्यापुण्य-विवर्जित-पन्थः।
योगी योगनियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव ॥૨૨॥

જે યોગી સાંસારિક બંધનોમાંથી મુક્ત થઈને પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશ કરવામાં સક્ષમ થઇ જાય છે, તેને કોઈ વાતનો ડર નથી રહેતો અને તે નિડર થઈને, એક ચંચલ બાળકની સમાન, પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે.

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः।
इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ॥૨૩॥

આપણે કોણ છીએ? આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ? આપણું આ સંસારમાં કોણ છે? આવી વાતો ઉપર ચિંતા કરીને આપણે આપણો સમય વ્યર્થ ન કરવો જોઈએ. આ સંસાર એક સ્વપ્નની જેમ જ જુઠ્ઠો અને ક્ષણભંગુર છે.

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णुः।
सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् ॥૨૪॥

એક જ પરમાત્મા દરેકમાં વસેલો છે. કોઈ પણ તેનાંથી પરે નથી. તમારી શરતોમાંથી બહાર આવો અને દરેક આત્મામાં એ પરમાત્માનાં દર્શન કરો

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ।
भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाछंसि अचिराद् यदि विष्णुत्वम्॥૨૫॥

આપણે ન તો કોઈ પ્રત્યે અત્યધિક પ્રેમ કરવો જોઈએ ન તો ધૃણા. દરેક પ્રાણીઓમાં ઈશ્વરનો વાસ છે. દરેકને એક નજરથી જોવા જોઈએ અને તેમનો આદર કરવો જોઈએ, કારણકે તો જ આપણે પરમાત્માનો આદર કરી શકીશું.

कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्।
आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥૨૬॥

અસ્થાઈ આનંદની પાછળ લટ્ટુ થવાનું બંધ કરો. કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહનો ત્યાગ કરો. ફક્ત પરમ જ્ઞાન તમને આ દુઃખોથી બચાવી શકે છે.

હિન્દીમાં પ્રવચન સાંભળવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

અંતિમ ભાગ આવતાં અંકે…

શાંતિ.
સ્વામી

તમારા મિત્રોને મોકલવા માટે અહી ક્લિક કરો: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email to someone
email