સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો – ભજ ગોવિન્દમ શ્રુંખલા. વિડીઓ (૪/૬)

આ ચોથું વ્યાખ્યાન છે –

कुरुते गंगासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्।
ज्ञानविहिनः सर्वमतेन मुक्तिः न भवति जन्मशतेन ॥૧૭॥

આપણને મુક્તિની પ્રાપ્તિ ફક્ત આત્મજ્ઞાનથી જ થઇ શકે છે. લાંબી યાત્રા પર જવાથી કે કઠીન વ્રત કરવાથી આપણને પરમ જ્ઞાન અથવા તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી થવાની.

सुर-मन्दिर-तरु-मूल-निवासः शय्या भूतलमजिनं वासः।
सर्व-परिग्रह-भोग-त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः ॥૧૮॥

જે માણસ સંસારના ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓથી ઉપર ઉઠી ચુક્યો છે, જેનાં જીવનનું લક્ષ્ય શારીરિક સુખ, ધન અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ જ માત્ર નથી, તે પ્રાણી પોતાનું જીવન સુખ તેમજ શાંતિથી વ્યતીત કરે છે.

योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः।
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दति एव ॥૧૯॥

કાં તો આપણે યોગના રસ્તે ચાલીએ કાં તો પછી પોતાના સાંસારિક જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવાને જ વધારે સારું ગણીએ, જો આપણે પોતાને પરમાત્મા સાથે જોડી દઈશું તો આપણને સદૈવ સુખ પ્રાપ્ત થશે.

भगवद्गीता किञ्चिदधीता गंगा-जल-लव-कणिका-पीता।
सकृदपि येन मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् ॥૨૦॥

જે પોતાનો સમય આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવામાં લગાવે છે, જે સદૈવ પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે તેમજ ભક્તિના મીઠા રસમાં લીન થઇ જાય છે, તેને જ સંસારના સર્વ દુઃખો અને કષ્ટોથી મુક્તિ મળે છે.

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्।
इह संसारे बहुदुस्तारे कृपयापारे पाहि मुरारे ॥૨૧॥

હે પરમ પૂજ્ય પરમાત્મા! મને તમારા શરણમાં લઇ લો! હું આ જન્મ અને મૃત્યુના ચક્કરમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માંગું છું. મને આ સંસાર રૂપી વિશાળ સમુદ્રને પાર કરવાની શક્તિ આપો ઈશ્વર!

હિન્દીમાં પ્રવચન સાંભળવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

ભાગ – ૫ આવતાં અંકે…

શાંતિ.
સ્વામી

તમારા મિત્રોને મોકલવા માટે અહી ક્લિક કરો: Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email to someone
email